Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄟˊ ㄋㄠˇ ㄉㄞˋ ˙ㄉㄜ ㄘㄤ ˙ㄧㄥ
Hanyu pinyin méi nǎo dài de cāng ying
Interpretation
(歇後語)做事沒有頭緒。如:「他做事從不先計劃好,就像沒袋的蒼蠅一樣,到處瞎撞。」

︿
Top