Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄆㄧㄥˊ ㄎㄤ ㄒㄧㄤˋ
Hanyu pinyin píng kāng xiàng
Interpretation
唐代長安妓女的居所。後用來指妓院。明.朱權《卓文君》第一折:「恰便似芙蓉生在秋江上,幾時得墜鞭誤入平康。」《聊齋志異.卷一一.香玉》:「妾小字香玉,隸籍平康。」也稱為「平康坊」。

︿
Top