Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄆㄧˋ ˙ㄍㄨ ㄌㄧˇ ㄖㄣˊ ㄕㄣ
Hanyu pinyin pì gu lǐ chī rén shēn
Interpretation
(歇後語)後補。《續孽海花》第四九回:「因為老朋友,總原諒個,所以脫略到實梗樣式,只好將來股裡吃人參──後補個哉!」

︿
Top