Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄆㄧˊ ㄎㄞ ㄖㄡˋ ㄌㄧㄝˋ
Hanyu pinyin pí kāi ròu liè
Interpretation
形容皮肉裂開的樣子。《三國演義》第二三回:「操怒,教獄卒痛打。打到兩個時辰,皮開肉裂,血流滿階。」也作「皮開肉綻」。

︿
Top