Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄆㄥˊ ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ
Hanyu pinyin péng péng bó bó
Antonym 冷冷落落
Interpretation
茂盛的樣子。如:「春雨過後,草木蓬蓬勃勃,一片生機。」也作「蓬蓬孛孛」。

︿
Top