Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄆㄞˋ ㄕㄤˋ ㄩㄥˋ ㄔㄤˊ
Hanyu pinyin pài shàng yòng cháng
Interpretation
用得著、用得上。如:「這面鏡子到時可以派上用場。」

︿
Top