Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄣˊ ㄐㄧㄠˋ
Hanyu pinyin pó luó mén jiào
Interpretation
印度古代羅門族專奉的宗教,有多種派別,都以梵王為主,以四吠陀論為經。佛教興時大衰,佛滅後復興。

︿
Top