Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄨˋ ˋ ㄈㄥ ㄈㄢˋ
Hanyu pinyin bù shì fēng fàn
Interpretation
情勢不妙、不對勁。《醒世姻緣傳》第五三回:「龍氏抬頭看了一看,見不風犯,低著頭,縮著脖子,往廚屋只一鑽。」也作「頭路」、「頭勢」、「話頭」。

︿
Top