Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄧㄥˋ ㄘㄨㄥˊ ㄎㄡˇ ㄖㄨˋㄏㄨㄛˋ ㄘㄨㄥˊ ㄎㄡˇ ㄔㄨ
Hanyu pinyin bìng cóng kǒu rù , huò cóng kǒu chū
Interpretation
(諺語)疾病是由飲食不慎所引起,災禍是因語言失妥而致。《太平御覽.卷三六七.人事部.口》:「情莫多妄,口莫多言。蟻孔潰河,溜穴傾山。病口入,禍口出。」

︿
Top