Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄠˋ ㄒㄧˇ ㄅㄨˋ ㄅㄠˋ ㄧㄡ
Hanyu pinyin bào xǐ bù bào yōu
Interpretation
只報喜事而不報令人煩心慮的事。比喻隱瞞實情,只說好的話,卻絕口不提不利的事。如:「為了不讓父母擔心,打電話回家報平安,他總是報喜不報。」

︿
Top