Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄨㄟˇ ㄉㄚˋ ㄋㄢˊ ㄉㄧㄠˋ
Hanyu pinyin wěi dà nán diào
Interpretation
比喻部屬勢力強大,形成難以控制的局面。參見「尾大不掉」條。三國魏.曹冏〈六代論〉:「所謂末大必折,尾大難掉。尾同于體,猶或不從,況乎非體之尾,其可掉哉。」

︿
Top