Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄧㄤˊ ㄔㄤˊ ˊ ㄑㄩˋ
Hanyu pinyin yáng cháng ér qù
Interpretation
掉頭不理,大模大樣的離去。《紅樓夢》第一二回:「說畢,揚長而去,眾人苦留不住。」《文明小史》第九回:「說罷,立逼著傅知府將眾人刑具一齊鬆去,說了聲驚動,率領眾人,揚長而去。」

︿
Top