Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄟˋ ˋ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ
Hanyu pinyin bèi rì bìng xíng
Interpretation
加快速度,用一天的時間趕行兩天的路程。《史記.卷六十五.孫子吳起傳》:「乃棄其步軍,與其輕銳倍日行逐之。」也作「倍道兼進」、「倍道兼行」。

︿
Top