Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ ㄈㄟˊ
Hanyu pinyin yè miàn shī féi
Interpretation
一種噴灑營養溶液於葉面的施肥方法。參見「噴施」條。

︿
Top