Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄟˇ ˊ ㄍㄨㄤˇ ㄓㄥˋ ㄆㄨˇ
Hanyu pinyin běi cí guǎng zhèng pǔ
Interpretation
書名。明末清初戲曲作家李玉根據徐于室《北曲譜》擴充而成,十八卷,其中四卷僅存目。共選錄北曲曲牌四百四十七首,分別列出其格式、區別正字襯字,並注明板式。蒐羅詳備,雜劇作家多據以填寫曲詞。

︿
Top