Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄣ ㄋㄧˊ ㄙㄚ ㄓㄢˋ ㄓㄥ
Hanyu pinyin bó luó bēn ní sā zhàn zhēng
Interpretation
西元前四三一至四○四年間,以工商業為主的雅典與以農業為主的斯巴達,因為經濟與政治的衝突,各自率領一批城邦,混戰不休。結果斯巴達得波斯之助,大敗雅典,遂取得霸權。

︿
Top