Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄚˋ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄨㄟˋ ㄨㄟˋ
Hanyu pinyin bà líng zuì wèi
Interpretation
漢將李廣因征伐匈奴失敗,隱居於藍田南山中。夜出打獵,與人飲酒,歸至陵亭時,遭酒醉的陵尉呵斥。見《史記.卷一○九.李將軍傳》。後以陵醉尉指盛氣凌人的人。也作「灞陵醉尉」。

︿
Top