Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄔㄤˋ ㄇㄠˋ
Hanyu pinyin chàng mào
Interpretation
繁茂滋長。《孟子.滕文公上》:「草木茂,禽獸繁殖。」《舊唐書.卷一三.德宗本紀下》:「朕以春方發生,候及仲月,勾萌畢達,天地和同,俾其昭蘇,宜助茂。」

︿
Top