Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄚ ㄍㄨㄚˇ ㄈㄨˋ ㄑㄧㄥ
Hanyu pinyin bā guǎ fù qīng
Interpretation
秦時巴蜀地方有一寡,名清,先人曾得丹砂礦,專利數世,家富不貲。能守其業,用財自衛,人不敢犯。始皇嘉為貞,以賓客之禮相待,為築女懷清臺。見《史記.卷一二九.貨殖列傳》。

︿
Top