Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄔㄚˋ ㄉㄧㄢˇ
(變) ㄔㄚˋ ㄉㄧㄚˇ
Hanyu pinyin chà diǎnr
(變) chà diǎr
Interpretation
  1. 程度、品質較為遜色。如:「這塊衣料的花色差點兒。」也作「差一點兒」。
  2. 幾乎達成、實現某事。如:「他差點兒趕上這末班火車。」也作「差一點兒」。

︿
Top