Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄓㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ
Hanyu pinyin zhèng tōng rén hé
Interpretation
政事通達,百姓和順。形容國泰民安。宋.范仲淹〈岳陽樓記〉:「越明年,政通人和,百廢具興。」

︿
Top