Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄒㄧㄥ ㄈㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄤˋ
Hanyu pinyin xīng fēng zuò làng
Interpretation
掀起風浪。比喻挑起事端,引發爭吵。〈通俗常言疏證.水火.興風作浪〉引《蜃中樓劇》:「要你在這裡興風作浪。」也作「掀風播浪」、「掀風鼓浪」。

︿
Top