Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄌㄨˋ ㄧㄠˊ ㄇㄚˇ ㄌㄧˋˋ ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ
Hanyu pinyin lù yáo zhī mǎ lì , shì jiǔ jiàn rén xīn
Interpretation
(諺語)比喻人心的善惡,須經時間的考驗才能得知。如:「雖然大家都誤會他,他卻堅信『路遙知馬力,事久見人心』的道理,相信時間總會還他清白的!」也作「路遙知馬力,日久見人心」。

︿
Top