Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄊㄧㄢ ˊ ㄙㄢ ˋ ㄑㄧㄥˊㄉㄧˋ ˊ ㄙㄢ ㄌㄧˇ ㄆㄧㄥˊ
Hanyu pinyin tiān wú sān rì qíng , dì wú sān lǐ píng
Interpretation
(諺語)天候不佳,地利貧瘠,作物成長不易。特指貴州一帶的氣候特點和地理環境。

︿
Top