Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄨㄥ ˋ ㄎㄜˇ ˋ
Hanyu pinyin dōng rì kě ài
Interpretation
冬天的太陽,使人感到溫暖。語出《左傳.文公七年》:「酆舒問於賈季曰:『趙衰,趙盾孰賢?』對曰:『趙衰,冬日之日也;趙盾,夏日之日也。』」晉.杜預.注:「冬日可愛,夏日可畏。」比喻為人和藹可親。

︿
Top