Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄉㄞˋ ㄌㄧˇ ㄌㄧㄥˊ ㄕㄡˋ ㄧㄝˋ
Hanyu pinyin diàn nǎo dài lǐ líng shòu yè
Interpretation
代理電腦相關產品的零售業。亦特指利用網際網路進行廣告,並接受訂購的此類網路商店。

︿
Top