Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄠˋ ㄇㄡˊ ˋ ㄩㄥˋ
Hanyu pinyin dào móu shì yòng
Interpretation
語本《詩經.小雅.小旻》:「如彼築室於道謀,用不潰于成。」指與路人相議謀,因意見紛歧,而難以成功。唐.柳宗元〈梓人傳〉:「彼主為室者,儻或發其私智,牽制梓人之慮,奪其世守,而道謀用,雖不能成功,豈其罪耶!」

︿
Top