Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄚˋ ˋ ㄖㄨˊ ˊ
Hanyu pinyin dà zhì rú yú
Interpretation
智慧極高的人,深藏不露,表面看起來像是很愚笨。宋.蘇軾〈賀歐陽少師致仕啟〉:「大勇若怯,大智如愚。」也作「大智若愚」。

︿
Top