Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄚˋ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧㄢˋ ˋ
Hanyu pinyin dà píng mù diàn shì
Interpretation
影像自然逼真而且面積大,可供百人以上觀看的電視。

︿
Top