Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄈㄨˋ ㄗㄞˋ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄚ ㄐㄧㄤˋ
Hanyu pinyin fù zài diàn yā jiàng
Interpretation
指電路中電流通過負產生的電壓降。單位為伏特。

︿
Top