Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄧㄥˊ ㄇㄡˊ ㄕㄢˋ ㄌㄞˋ
Hanyu pinyin míng móu shàn lài
Interpretation
指美人目光流轉動人。三國魏.曹植〈洛神賦〉:「明眸善睞,靨輔承權。」

︿
Top