Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word 貿
Bopomofo ㄇㄠˋ ˋ ㄅㄞˊ ㄆㄧˊ ㄕㄨ
Hanyu pinyin mào yì bái pí shū
Interpretation
政府對貿易問題所作的官方立場及政策聲明。

︿
Top