Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄠˋ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄨㄟˇ
Hanyu pinyin mào tiān xià zhī dà bù wěi
Interpretation
韙,是。全句比喻不顧一切去做全天下人都認為不對的事。也作「犯天下之不韙」。

︿
Top