Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word 西
Bopomofo ㄆㄥˇ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄠˋ ㄒㄧ ˇ
Hanyu pinyin pěng xīn xiào xī zǐ
Interpretation
比喻胡亂模仿他人,以致弄巧反成拙。參見「東施」條。

︿
Top