Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄆㄤˊ ㄇㄣˊ ㄗㄨㄛˇ ㄉㄠˋ
Hanyu pinyin páng mén zuǒ dào
Interpretation
不正派的宗教派別。後比喻不遵循正規的途徑、法門。也作「旁門外道」、「傍門外道」、「左道旁門」。

︿
Top