Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄆㄚˋ ㄐㄧㄢˋ ˙ㄉㄜ ˋ ㄍㄨㄞˋㄋㄢˊ ㄉㄨㄛˇ ˙ㄉㄜ ˋ ㄓㄞˋ
Hanyu pinyin pà jiàn de shì guài , nán duǒ de shì zhài
Interpretation
(諺語)還債的事難以推延。《初刻拍案驚奇》卷一五:「到說衛家索債,心理沒做理會處,只得三回五次,回說:『不在家,待歸時來討。』又道是:『怕見的是怪,難躲的是債。』」

︿
Top