Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄨˋ ㄗㄡˇ ㄆㄤˊ ㄇㄣˊ
Hanyu pinyin bù zǒu páng mén
Interpretation
比喻人的行為正大光明,不利用不正當的手法以達目的。如:「他是個為人正直,不走旁門的好青年。」

︿
Top