Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄧㄢ ˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄠˊ
Hanyu pinyin biān shí chéng qiáo
Interpretation
秦始皇想要造一座橋,以過海觀看日出處。當時有神人以鞭打石頭入海相助,石頭皆流血。見《藝文類聚.卷七九.靈異部下.神》。後形容造橋有如神助或成橋的神奇。北周.庾信〈哀江南賦〉:「東門則鞭石成橋,南極則鑄銅為柱。」也作「秦王構石」。

︿
Top