Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄧˇ ㄏㄜˊ ㄌㄨˊ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ
Hanyu pinyin bǐ hé lú jīng jì lián méng
Interpretation
西元一九五八年二月,比利時、盧森堡、荷蘭三國於海牙簽署比荷盧經濟聯盟條約。自一九六○年十一月起生效。

︿
Top