Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄅㄢˋ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄕㄨˊ
Hanyu pinyin bàn shēng bù shú
Interpretation
  1. 食物未完全煮熟。如:「這鍋飯半生不熟。」也作「半生半熟」。
  2. 對事物或技藝尚未熟悉。如:「他操著一口半生不熟的英語遊遍天下。」

︿
Top