Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄌㄚ ㄕㄢ
Hanyu pinyin wū lā shān
Interpretation
山名:
(1)位於內蒙古巴彥淖爾市五原縣東南,屬陰山山脈,高約二千公尺。
(2)位於亞洲北部,北起喀拉海,南至吉爾吉斯草原,全長約二千六百公里,高約一千九百公尺。是歐亞兩洲的界山。

︿
Top