Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ˊ ㄕㄤˋ ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ
Hanyu pinyin yí shàng lǎo rén
Interpretation
秦時曾於下邳圯上傳太公兵法給張良的老人。參見「黃石公」條。

︿
Top