Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word (United Arab Emirates)
Bopomofo ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ
Hanyu pinyin ā lā bó lián hé dà gōng guó
Interpretation
國名。位於亞洲西南部阿拉伯半島上。面積七萬七千七百平方公里,人口約一百八十萬。首都為阿布達比(Abu Dhabi)。人民多信仰回教,主要語言為阿拉伯語。原接受英國保護,於西元一九七一年獨立。國慶日為十二月二日。幣制為Dirhams。

︿
Top