Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄕㄣˊ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄡˇ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄨㄟˇ
Hanyu pinyin shén lóng jiàn shǒu bù jiàn wěi
Interpretation
比喻有異能者行蹤神祕,不露真相。清.黃宗羲〈黎眉郭公傳〉:「朝廷物色之不可得,後有見於蜀中者。神龍見首而不見尾,若公者,焉知其不猶在耶?」

︿
Top