Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ˊ ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄨㄤˋ
Hanyu pinyin chí huí guān wàng
Interpretation
遲疑等待,不作決定。《清史稿.卷二四四.李森先傳》:「上孜孜圖治,求言詔屢下;而諸臣遲回觀望者,皆以從前言事諸臣,一經懲創,則流徙永錮,相率以言為戒耳。」

︿
Top