Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄓㄠ ㄑㄩㄢˊ ㄋㄚˋ ㄏㄨㄟˋ
Hanyu pinyin zhāo quán nà huì
Interpretation
把持權柄,收受賄賂。《明史.卷一七一.楊善傳》:「氣勢烜赫,招權納賄,亨輩嫉而間之,以是漸疏外。」也作「招權納賂」、「招權納賕」。

︿
Top