Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄒㄧㄤ ㄊㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ
Hanyu pinyin xiāng tí bìng lùn
Synonym 等量齊觀同日而語混為一談
Interpretation
把性質、情況相似的人物或事件放在一起討論或同等看待。如:「此一時,彼一時,怎麼可以相提並論?」

︿
Top