Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄑㄧㄡˊ ㄗㄠˋ ㄊㄡˊ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄗㄠˋ ㄨㄟˇ
Hanyu pinyin qiú zào tóu bù rú qiú zào wěi
Interpretation
(諺語)比喻向上級請求,不如向主辦的屬下講情。元.無名氏《陳州糶米》第三折:「你兩個真傻廝!豈不曉得求灶頭不如求灶尾?」也作「求灶頭不如告灶尾」。

︿
Top