Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄑㄧˊ ㄌㄨㄣˊ
Hanyu pinyin qí lún
Interpretation
書名。漢代今文論語之一,二十二篇,為人所研習者。較《魯論》、《古文論語》多〈問王〉、〈知道〉二篇,章句亦頗有不同,今其書已亡佚。

︿
Top