Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄑㄧˊ ㄏㄢˊ ㄕㄨˇ ˇ
Hanyu pinyin qí hán shǔ yǔ
Interpretation
冬天酷寒而夏天溼熱。形容日子過得十分艱苦。《明史.卷一八八.陸崑傳》:「錦衣玉食,豈知小民祁寒雨凍餒之弗堪。」也作「祁寒溽」。

︿
Top